Tools
Pre zobrazenie tools sa prihláste


Prvotné podmienky použitia

Podmienky používania služby benoow

Hlavnou zásadou používania našich produktov a služieb je slušnosť.
Ďakujeme Vám za rešpektovanie a nasledovanie podmienok použitia.

Služby poskytuje spoločnosť sensa s.r.o. so sídlom Ševčenkova 2, 85101 Bratislava, Slovensko, IČO: 46651691, DIČ: 2023505979, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81069/B.

Používaním našich produktov a služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Z tohto dôvodu Vám odporúčame nájsť si čas na ich pozorné prečítanie.

Služby benoow zahŕňajú hlavne šírenie, uchovávanie, prenos, spracovanie, vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií, ako aj sociálnu a komerčnú komunikáciu. Tieto služby sú poskytované bezplatne, ak nie je výslovne uvedené inak.
 
Základné pravidlá slušnosti na benoow

Našou snahou je vytvoriť prostredie v ktorom sa prihlásení aj neprihlásení užívatelia budú cítiť príjemne a bezpečne. Prosíme Vás teda o nasledovanie týchto pravidiel.

Tieto pravidlá sú záväzné pre každého užívateľa služby benoow, či už prihláseného alebo neprihláseného, registrovaného alebo neregistrovaného.
 1. Nebudete využívať službu benoow v rozpore so zákonom.
 2. Nebudete do služby benoow vkladať nevhodný obsah. Za nevhodný obsah sa považuje napríklad podnecovanie a propagácia násilia, pornografia, rasovo alebo národnostne motivované útoky ako aj vírusy a spam.
 3. Nebudete napádať, urážať alebo šikanovať žiadneho užívateľa. Patrí sem aj zverejňovanie osobných údajov užívateľov bez ich súhlasu.
 4. Nebudete sa pokúšať získať prístupové informácie iných užívateľov.
 5. Nebudete vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť fungovanie služby benoow, prípadne jej vzhľad.
 6. Nebudete sa pokúšať prevziať alebo ukradnúť identitu existujúcej osoby, spoločnosti alebo organizácie. Vydávanie sa za inú existujúcu osobu, spoločnosť alebo organizáciu je na benoow neprípustné.
 7. Nebudete zverejňovať ten istý príspevok viac krát (spamovať).
   
Registrácia na benoow

 1. Registrácia na benoow je dobrovoľná
 2. Registrácia na benoow je bezplatná
 3. Registrovaní užívatelia majú možnosť využívať rozšírené možnosti a funkcie služby benoow (Tools, Archív a iné).
 4. Užívateľ sa registruje vyplnením a odoslaním registračného formulára. Registráciou užívateľ uzatvára zmluvu o používaní služby benoow so spoločnosťou sensa s.r.o..
 5. Na základe registrácie, spoločnosť sensa s.r.o. zhromažďuje a ďalej spracúva informácie, na základe ktorých je možné priamo či nepriamo registrovaného užívateľa identifikovať, ako sú napríklad meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a iné informácie, týkajúce sa registrovaného užívateľa, pokiaľ tieto informácie dobrovoľne poskytne.
 6. Užívateľ pri registrácii na benoow dobrovoľne udeľuje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii, alebo ktoré uvedie počas používania služby benoow. Sensa s.r.o. je oprávnaná spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne, ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky alebo tretích strán.
 7. Na registráciu na benoow neexistuje právny nárok.
 8. Sensa s.r.o. neručí za pravdivosť údajov vyplnených užívateľom počas registrácie.
 9. Registrovaní užívatelia služby benoow môžu písomne požiadať administrátorov a správcov služby benoow o vymazanie svojho užívateľského účtu. Takéto vymazanie je trvalé a nevratné a vzťahujú sa naň osobité pravidlá.
   
Užívanie služby benoow a pridávanie obsahu na benoow

 1. Prevádzkovateľ služby benoow nenesie zodpovednosť za žiadne škody a straty spôsobené užívaním tejto služby.
 2. Prevádzkovateľ služby benoow nenesie zodpovednosť za pravdivosť a presnosť informácií zverejnených užívateľmi, ani za presnosť a pravdivosť informácií zverejnených administrátormi.
 3. Každý registrovaný užívateľ služby benoow má právo pridávať informácie na benoow – či už vo forme textu, zvukového záznamu, obrazu, videa alebo kombinácie týchto prvkov – za predpokladu, že neporuší podmienky použitia, prípadne pravidlá slušnosti na benoow.
 4. Pridaním akéhokoľvek obsahu (informácie v podobe textu, zvukového záznamu, obrazu, videa, alebo kombinácie týchto prvkov) dáva užívateľ právo spoločnosti sensa s.r.o. ako aj administrátorom a správcom služby benoow právo na zverejnenie a šírenie a úpravu tohto obsahu, ako aj na jeho odstránenie. Právo zverejniť a šíriť obsah platí pre benoow na všetkých jeho doménach a vo všetkých jeho častiach, vrátane častí prístupných neprihláseným užívateľom. Vkladaním obsahu do benoow teda užívateľ dáva spoločnosti sensa s.r.o. ako aj administrátorom a správcom služby benoow právo zverejniť tento obsah na svojej stránke, a to aj pre neprihlásených užívateľov.
 5. Prevádzkovateľ služby benoow nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov užívateľov, ani za príspevky do diskusií alebo komentáre. Za všetok obsah pridaný užívateľom je zodpovedný užívateľ – autor obsahu, a je teda v jeho záujme aby sa vyvaroval právne postihnuteľnému konaniu.
 6. Prevádzkovateľ služby využíva automatické a manuálne formy filtrácie nežiadúcich prvkov (napríklad vulgarizmov) v obsahu pridanom užívateľmi. Príspevky ktoré porušia pravidlá, zákony alebo morálku môžu byť zo služby benoow odstránené.
 7. Prevádzkovateľ služby benoow (sensa s.r.o.) ako aj administrátori a správcovia benoow, si vyhradzujú právo neposkytnúť, alebo zrušiť prístup ku službe benoow takým užívateľom, ktorí opakovane porušujú pravidlá používania služby benoow.
 8. Užívatelia benoow nemajú nárok na finančnú odmenu za akýkoľvek obsah vložený do služby benoow a to ani v prípade, keď sa nimi vložený obsah dostane na hlavnú stránku a je prístupný pre neprihlásených užívateľov.
 9. Užívatelia služby benoow – prihlásení aj neprihlásení, súhlasia s zobrazovaním komerčného obsahu – reklám a reklamných banerov. Registrovaní užívatelia tiež súhlasia s cieleným výberom vhodného reklamného obsahu, podľa vlastného nastavenia preferencií a filtrov v službe Tools.
   
Práva a povinnosti prevádzkovateľa služby benoow a dostupnosť služby benoow

Sensa s.r.o. neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti a trvalej dostupnosti služby benoow. Sensa s.r.o., administrátori a správcovia služby benoow nenesú zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá môže užívateľom vzniknúť používaním služby benoow.
 1. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez udania dôvodu.
 2. Prerušiť poskytovanie služieb dočasne ale i natrvalo, v celom rozsahu, ale i čiastočne, vrátane nutných odstávok na údržbu. Tieto nemusia byť vopred nijako ohlásené.
 3. Prevádzkovateľ služby benoow má právo vykonávať aj iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto podmienok použitia, alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Prevádzkovateľ služby benoow sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty, alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy prevádzkovateľovi služby benoow vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa služby benoow, je používateľ povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu prevádzkovateľovi služby benoow v jej plnom rozsahu.
   
Ochrana súkromia

Súkromie užívateľov je pre nás veľmi dôležité a jeho ochrana je preto upravená zvláštnymi pravidlami.
 
Definícia pojmov

 1. Službou benoow sa rozumie internetová stránka benoow na jej doménach a subdoménach, bez ohľadu na to ako k nej užívateľ pristupuje (cez mobilné zariadenie, počítač...), ako aj všetky služby, ktoré stránka poskytuje.
 2. Prevádzkovateľom služby sa rozumie spoločnosť sensa s.r.o. definovaná v úvode podmienok používania služby benoow.
 3. Administrátormi a správcami služby benoow sa rozumejú užívatelia s administrátorským, prípadne správcovským prístupom.
 4. Registrovaným používateľom sa rozumie užívateľ, ktorý úspešne dokončil registráciu, má platný a funkčný užívateľský účet v službe benoow a nebol mu zakázaný prístup.
 5. Prihláseným užívateľom sa rozumie každý užívateľ, ktorý pristupuje do služby benoow cez užívateľský účet.
   
Dodatky

Porušenie ktoréhokoľvek z uvedených pravidiel zo strany spoločnosti sensa s.r.o. prípadne administrátorov alebo správcov služby benoow nie je dôvodom na anulovanie alebo degradovanie zmluvy ktorá vzniká medzi užívateľom služby benoow a spoločnosťou sensa s.r.o. v momente, kedy užívateľ začne využívať túto službu.

Spoločnosť sensa s.r.o., ako aj administrátori a prevádzkovatelia služby benoow nenesú zodpovednosť za akékoľvek porušenia týchto pravidiel zo strany užívateľov – a to registrovaných aj neregistrovaných.

Spoločnosť sensa s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť tieto podmienky použitia.

Spoločnosť sensa s.r.o. si vyhradzuje všetky práva, ktoré explicitne nedáva do rúk užívateľom služby benoow.